Jaarvergadering  weer eens op de Hoogstraat

Woensdag 26 maart 2014 hield de Historische Vereniging haar jaarvergadering in De Ontmoeting, beter bekend als De Nutszaal. Voorzitter Chris Baggerman las bij de opening van de vergadering “Vertrek en thuiskomst” uit het boekje Vrouwendam (Herinnering aan Werkendam door Kees van Oorschot, bewerkt door Nel van As). Er wordt een minuut stilte gehouden voor een viertal leden van de vereniging die in het jaar 2013 zijn overleden. 
Het verslag van de vorige ledenvergadering werd goedgekeurd en een erratum van het boek Effe naor straot lag gereed om meegenomen te worden.

De voorzitter noemt kort enkele activiteiten in 2013: watersnoodverhalen, leesplangeske, lezingen over de Wadden en over de Kozakken, fietstocht, expositie bezoeken Oranjes, kampvuur bij Jantjeskeet, verschijnen van kaarten Werkendamse bruggetjes en publicatie Hervormde Dorpskerk.  Dankzij de verschillende commissies dragen vele leden hun steentje bij zoals: archivering, genealogie inclusief organisatie dag Families van Toen, pr en website, redactie Effe Lùstere, beheer Andries Visserhuis (schoonmaak, onderhoud en gastvrouwen en gastheren op zaterdagmorgen), tuinonderhoud, bezorgen en verzenden uitnodigingen en Effe Lùstere en monumentencommissie.

De kascontrolecommissie (Teus voor den Dag en Adrie van Voorst) krijgt het woord. Teus stelt voor om de penningmeester en met hem het bestuur decharge te verlenen waarna de aanwezigen dit met applaus onderstrepen. Martin wordt hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij als penningmeester verricht. Als nieuw kascontrolelid wordt mw. Schouten benoemd.

Dit jaar zijn Christien Los-van den Steenhoven en Martin van der Stelt aftredend. Christien is niet herkiesbaar en neemt afscheid. Namens het bestuur wordt haar een bloemetje en een bon overhandigd. Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid Jacco Damen voor en Martin van der Stelt die zich herkiesbaar heeft gesteld. Met acclamatie worden beiden gekozen.

De voorzitter meldt dat er weer nieuwe activiteiten te melden zijn. Bij de MCD zal binnenkort een album verschijnen waarmee oude kaarten van Werkendam gespaard kunnen worden. Hieraan hebben de leden Thomas Westerhout en Corine Koek-Maasdam namens de vereniging meegewerkt.

De vereniging gaat deelnemen in klankbordgroep over het bergen van Lancaster. Inmiddels is er weer een artikel geschreven voor het blad dat door de DES wordt uitgegeven. Na de rondvraag wordt een korte pauze gehouden waarna we naar de indrukwekkende documentaire Line Crossing kijken. Rond de klok van tien uur sluit de voorzitter af en is deze goed bezochte jaarvergadering ten einde

Laat een reactie achter