Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 29 november a.s

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering van onze Historische Vereniging op 29 november in het verenigingsgebouw van Muziekvereniging Irene aan de Graaf van Hornelaan 46. Op de agenda staat de statutenwijziging van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

De huidige statuten zijn het laatst gewijzigd op 3 mei 1993. Door de recente invoering van de wet ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) wordt het advies gegeven om de huidige statuten aan te passen. Zoals op eerdere ledenvergaderingen medegedeeld streeft het bestuur er ook naar de fiscale ANBI status te krijgen. Om deze redenen heeft het bestuur besloten om de huidige statuten te herzien en waar nodig aan te passen zodat deze voldoen aan de eisen van de WBTR en ANBI.

De gewijzigde statuten zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd voor op- en/of aanmerkingen zoals beschreven in artikel 21 punt 1 t/m 4 van de huidige statuten.

Voor een statutenwijziging is twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Omdat naar verwachting aan dit laatste niet zal worden voldaan, wordt de vergadering na bespreking van de voorgestelde statutenwijziging gesloten.

Op dezelfde avond zal aansluitend een tweede Algemene Ledenvergadering worden gehouden met als enig agendapunt het besluit tot wijziging van de statuten. Hier kan over het voorstel tot statutenwijziging worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

De gewijzigde statuten zullen vanaf begin november worden gepresenteerd op de website. Ook worden deze verzonden aan de leden met het emailadres dat bekend is bij de vereniging. De leden waarvan geen email bekend is zullen de gewijzigde statuten via de post ontvangen of in de brievenbus op het woonadres. Tevens liggen er exemplaren ter inzage in het Andries Visserhuis.

Vragen over en op- en/of aanmerkingen op de statuten kunt u óók voorafgaande aan de vergadering of via e-mail versturen naar bestuur@historiewerkendam.nl  Schriftelijk mag natuurlijk ook. Graag uw reactie sturen naar de Historische Vereniging Werkendam, t.a.v. Het Bestuur, Slikstraat 15, 4251 CB in Werkendam.  Dit kan tot uiterlijk 22 november 2023.

De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in het verenigingsgebouw van Muziekvereniging Irene aan de Graaf van Hornelaan 46. Aanvang 19.30 uur.

Omdat wij verwachten dat de behandeling van de statuten en de besluitvorming daarover niet avondvullend zal zijn, hebben we voor het tweede deel van de avond besloten tot een herhaling van het “Wèrrekendams dictee” onder leiding van Thera van den Heuvel.

                                                                                                                                                                                 

Agenda

 1. Openingswoord en mededelingen door de voorzitter
 2. Uitleg wijzigingsvoorstel statuten door de vice-voorzitter
 3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen
 4. Vaststelling door de voorzitter van het vereiste quorum; bij onvoldoende quorum wordt de vergadering gesloten
 5. Sluiting

Agenda tweede Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Stemming over het aannemen van de voorgestelde statutenwijziging
 3. Sluiting

Pauze

 

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

 

TOELICHTING OP HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

 

De huidige statuten van de vereniging dateren van 3 mei 1993. Op zichzelf hebben deze statuten tot heden tot tevredenheid gefunctioneerd. Er zijn twee oorzaken waarom het bestuur heeft besloten een voorstel tot wijziging van de statuten aan de Algemene Vergadering voor te leggen:

 1. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verplicht verenigingen en stichtingen uiterlijk in 2026 haar statuten aan te passen. De kern van de aanpassingen betreft het volgende:
  1. Bestuurders moeten hun taak uitvoeren om het belang van de vereniging te dienen; artikel 14 lid 2;
  2. Regeling rond tegenstrijdige belangen van de bestuurder en de vereniging; art 13 lid 10;
  3. Regeling rond belet of ontstentenis van bestuurders; artikel 12 lid 3.g;
  4. Uitbreiding persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders ingeval van wanbestuur, daarom afspraken rond aankopen, financiën en besluitvorming zorgvuldig vastleggen en de taken binnen het bestuur goed verdelen. Was al goed geregeld in de oude statuten en is dan ook niet gewijzigd;
 2. Het aanvragen van de ANBI status. De ANBI status wordt verleend door de belastingdienst en heeft tot gevolg dat giften aan een organisatie met een ANBI status volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Uiteraard binnen de grenzen (drempel) door de belastingdienst bij wet gesteld. Het bestuur is van mening dat hierdoor de mogelijkheden van giften door particulieren worden verruimd. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan zoals publiceren van de jaarcijfers op de website, regeling rond vergoedingen voor bestuurders, beschikbaar zijn van een beleidsplan, verslag van de uitgeoefende activiteiten ed. Aan deze voorwaarden kan door onze vereniging worden voldaan.
 3. Verder is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht en de tekst hier en daar gemoderniseerd. Van belang is op te merken dat het minimaal aantal bestuursleden van 5 naar 3 is teruggebracht (artikel 11 lid 1). Omdat het zoeken naar en krijgen van bestuursleden een moeizame zaak is en lijkt te blijven en het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar mag komen wordt de vermindering naar 3 voorgesteld.
 4. Het bestuur was van mening deze statutenwijzigingen te combineren waardoor de kosten zijn beperkt.

 

Als u op deze hyperlink klikt krijgt u de gewijzigde statuten in concept voor ondertekening bij de notaris.

Als u op deze hyperlink klikt ziet u de tekstuele wijzigingen etc.

Laat een reactie achter